DDD RETAILS ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (oktober 2013) for DdD Retail A/S (herefter benævnt “DdD Retail”) er gældende for salg af enhver ydelse fra DdD Retail til Dem (“kunden”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre DdD Retail skriftligt har accepteret fravigelserne.

2. TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING MV.

Der foretages løbende udvikling og opgradering af den hardware og software DdD Retail modtager fra producenter og underleverandører. Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i brochurer, videoer, PowerPoint præsentationer, på DdD Retails  hjemmeside m.v. er derfor kun vejledende. DdD Retails oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.

Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3. ORDRER

Købet er endeligt, når DdD Retail A/S har bekræftet kundens ordre, enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. DdD Retail A/S forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kursændringer, prisændringer, ændringer i leveringstiderne fra vores leverandører og/eller der ikke opnås importtilladelse.

4. OMFANG AF STANDARDINSTALLATION

En standardinstallation fra DdD Retail omfatter:

 1. Hardware. Følgende hardware er omfattet af standardinstallationen:a) DdD POS PC,
  b) Touch Screen,
  c) Bonprinter,
  d) Stregkodescanner, og
  e) Pengeskuffe.
 2. Software. Den af DdD Retail leverede software består dels af POS software dels af en DdD backoffice. For så vidt angår betingelserne for brug af softwaren og rettigheder over
  softwaren henvises til punkt 16.a) POS softwaren er installeret lokalt på hvert enkelt PC/kasseapparat. POS softwaren indeholder de for driften nødvendige programmer samt oplysninger
  om kundens varegrupper, leverandører m.v.
  b) DdD backoffice er den software der bruges i forbindelse med DdD Retails hosting af kundens data.
 3. Hosting af data. DdD backoffice samler og hoster kundens data, herunder data vedrørende salg, kundeoplysninger, lagerbeholdninger m.v., som en Cloud-løsning. Cloud-løsningen
  hostes af DdD Retails underleverandør, og brugen af Cloud-løsningen er undergivet underleverandørens til enhver tid gældende betingelser. For de gældende betingelser med
  den nuværende underleverandør henvises til: http://www.tdchosting.dk/online-shop/omtdc-hosting/vilkaar-og-betingelser/.
 4. Klargøring af hardware, installation af software på POS PC, levering og undervisning af personale (e-learning).

5. LØBENDE AFTALE

Ved afgivelsen af ordre på en standardløsning accepterer kunden endvidere at indgå en løbende aftale vedrørende licenser, hosting, hotline og antivirus:

 1. Varenr. 105020 Licens, hosting og hotline pr. måned pr. kasse
  For pris se afsnit om økonomi
 2. Varenr. 171515 Antivirus pr. PC pr. måned
 3. Varenr. 171550 NETS gebyr pr. kortterminal pr. måned
  For pris se afsnit om økonomi

Den løbende aftale vedrørende licens, hosting og hotline omfatter:

 1. Brugsret af software.
 2. Softwareopdateringer.
 3. Hosting af data i Cloud.
 4. Support.

Antivirus abonnementet omfatter månedligt abonnement på antivirus software hos DdD Retails underleverandør. Antivirus abonnementet er undergivet DdD Retails underleverandørs til enhver tid gældende betingelser. For de gældende betingelser med den nuværende underleverandør henvises til: http://www.norman.com/dk/Slutbrugeraftale.

Aftalen løber i en periode på minimum 24 måneder, herefter løber aftalen for (et) 1 år ad gangen og fornyes automatisk den 1. januar hvert år. Ønsker én af parterne at opsige aftalen skal dette ske med et skriftligt varsel på mindst (tre) 3 måneder. Skriftlig opsigelse kan sendes til [email protected] eller per brev til DdD retail A/S, Theilgaards Allé 2, DK-4600 Køge.

Yderligere løbende abonnementsydelser vil fremgå af tilbuddet mens de gældende betingelser for opsigelse samt priser og betaling er som beskrevet i pkt. 5 og pkt. 9.

6. SUPPORT

DdD Retail yder teknisk support på den leverede software via hotline. Supporten yder blandt andet hjælp i forbindelse med problemer med POS Software, nedbrud på betalingsterminaler m.v.

Supportens åbningstider, lukkedage og kontaktinformation kan til enhver tid forefindes på DdD Retails hjemmeside.

7. LEVERING OG LEVERINGSTID

Levering sker efter DdD Retails valg Ex Works (INCOTERMS 2010), medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på DdD Retails lager. DdD Retail er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket samtlige øvrige omkostninger i forbindelse med forgæves levering, der skyldes kundens forhold.

DdD Retail er i alle tilfælde berettiget til at opkræve et beløb på DKK 2.000 + kørselsomkostninger hos kunden, uanset de faktiske omkostninger forbundet med den udskudte levering måtte være lavere.

Ethvert af DdD Retail meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for DdD Retail, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

8. KRAV TIL KUNDENS MEDVIRKEN

Kunden er selv ansvarlig for at være i besiddelse af tilstrækkelig internetforbindelse til brug for de leverede ydelser. Herudover er kunden selv ansvarlig for, at de fysiske rammer, hvori de leverede ydelser skal placeres, i enhver henseende er klar til at modtage ydelserne på leveringstidspunktet, herunder tilstrækkelig strømforsyning m.v.

9. PRISER OG BETALING

Købesummen forfalder til betaling ved levering og sidste rettidig betalingsdag er (otte) 8 dage efter levering har fundet sted. Ved afgivelse af ordre, accepterer kunden en forhåndsbetaling på (tyve procent) 20 % af ordrens samlede beløb til betaling inden levering af ydelserne.

Abonnementsydelser faktureres kvartalsvis forud.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med (halvanden procent) 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret DdD Retails konto i DdD Retails pengeinstitut.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

DdD Retail forbeholder sig ret til at regulere gældende priser årligt i takt med stigning i nettoprisindekset.

10. EJENDOMSFORBEHOLD

DdD Retail har ejendomsretten til enhver ydelse, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

11. KUNDENS MISLIGHOLDELESE

DdD Retail forbeholder sig retten til uden varsel at lukke for kundens adgang til Cloud-løsningen og/eller lokalt installeret POS software i tilfælde af kundens misligholdelse af betalingsforpligtelserne. DdD Retail forbeholder sig endvidere retten til at undlade yderligere levering af enhver aftalt ydelse, så længe kunden er i misligholdelse af sine Betalingsforpligtelser, herunder manglende betaling af eventuelt påløbne renter.

12. REKLAMATION OG MANGLER

Kunden er forpligtet til straks og senest (otte) 8 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til DdD Retail med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for (tolv) 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

DdD Retails ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter DdD Retails valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af DdD Retail fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

13. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er DdD Retail ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. DdD Retail fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på DdD Retails produktansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele DdD Retail, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning DdD Retail måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde DdD Retail skadesløs i samme omfang, som DdD Retails ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt 13.

14. PERSONDATA

DdD Retails hosting af data udbydes af en af DdD Retail valgt Cloud-leverandør. Alle oplysninger vedrørende kundens forretning, der behandles gennem den leverede ydelse, vil blive hostet i en Cloudløsning udbudt af Cloud-leverandøren. I det omfang den hostede data indeholder persondata, forpligter DdD Retail sig som leverandør til at iagttage persondatalovens regler om behandling af personoplysninger, herunder sørge for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Kunden er selv forpligtet til for sin del at overholde persondatalovens regler.

15. BEGRÆNSET HÆFTELSE

DdD Retail hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. DdD Retails ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til (hundrede procent) 100 % af det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.

16. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SOFTWARE

16.1 Særlige licensbetingelser
Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse forud for nærværende punkt 16. Det gælder, uanset om licensvilkårene stammer fra tredjemand eller er udarbejdet af DdD Retail.

16.2 Brugsret
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset brugsret for det aftalte antal enheder og/eller det aftalte antal licenser til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftligt dokumentationsmateriale. Det leverede software har kunden alene ret til at få installeret på det maskinel, der er ydet licens til.

16.3 Kopiering af software
Kunden er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf bortset fra den ved installationen heraf nødvendige kopiering. Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede software til backup eller arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår.

16.4 Ændringer
Kunden er uberettiget til at foretage ændringer i softwaren, herunder uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren, ud over hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på nærværende retsforhold. I tilfælde af, at kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i softwaren, bortfalder DdD Retails forpligtelser i henhold til disse betingelser uden varsel, og DdD Retail fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer. DdD Retails misligholdelsesbeføjelser består uændret.

16.5 Overdragelse
Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive brugsretten til softwaren til tredjemand. Softwaren må ikke uden særskilt aftale med DdD Retail herom anvendes i forbindelse med facility management, outsourcing, hosting eller lignende.

16.6 Immaterielle rettigheder
DdD Retail har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere DdD Retails/tredjemands rettigheder, og kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand.

Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier, hvorpå softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker m.v.

Kunden er forpligtet til at sikre, at softwaren opbevares utilgængeligt for tredjemand og at softwaren ikke kommer i tredjemands besiddelse.

16.7 Afhjælpning af oprindelige fejl og mangler ved softwaren
Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter leveringen. Indtil 30 dage efter levering af softwaren er DdD Retail forpligtet til at levere en ny kopi af softwaren, såfremt et medium ikke er læsbart.

Softwaren kan – som anden software – indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder berettiger ikke kunden til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. DdD Retail vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren.

Dokumenterer kunden skriftligt, at der foreligger en oprindelig fejl i softwaren, der har indvirkning på softwarens funktionalitet som helhed eller er til hinder for softwarens afvikling, er DdD Retail i indtil 6 måneder efter levering af software forpligtet til efter eget valg, enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden fejlen, vederlagsfrit at rette fejlen, eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag for softwaren helt eller delvist mod tilbagelevering af samtlige kundens versioner og kopier af softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (”work arounds”), hvorefter fejlen ikke har en væsentlig
indvirkning på kundens anvendelse af softwaren. Kunden er afskåret fra at gøre yderligere krav eller mangelsbeføjelser gældende mod DdD Retail.

Softwaren gives i licens som det er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. DdD Retail yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for at softwarefejl kan eller vil blive rettet.

I det omfang det i punkt 12 om mangler anførte ikke er udtrykkeligt fraveget ved ovennævnte, er det i punkt 12 anførte også gældende for mangler ved den licenserede software

16.8 Krænkelse af tredjemands ret
DdD Retail er over for kunden ansvarlig for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er kunden forpligtet til straks at give DdD Retail underretning herom. DdD Retail eller den tredjemand fra hvem DdD Retail har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger og DdD Retail har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er DdD Retail berettiget til efter eget valg enten at skaffe kunden ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med anden software, der i det væsentlige har samme funktionalitet som softwaren, eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at betale det af kunden erlagte vederlag. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod DdD Retail.

17. DDD RETAILS ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SUPPORT- OG SERVICEYDELSER
HARDWARE (SWOP)

17.1 Anvendelse
Enhver support- og serviceydelse, herunder udskiftning af hardware og reservedele, telefonisk hotline og fragt (herefter benævnt “Support og Service”) leveres til Dem (“kunden”), uanset om DdD Retail A/S (herefter benævnt ”DdD Retail”) fungerer som hoved- eller underleverandør, i henhold til disse ”Almindelige betingelser for support- og serviceydelser (SWOP)” (oktober 2013).

For levering af Support og Service gælder sekundært DdD Retails til enhver tid gældende almindelige salgs- og leveringsbetingelser på de områder, der er uomtalt i disse “Almindelige betingelser for Support- og Serviceydelser (SWOP)”.

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke som en fravigelse af disse vilkår, med mindre DdD Retail skriftligt har accepteret fravigelserne.

17.2 DdD Retails ydelser
DdD Retail leverer Support og Service på hardware leveret af DdD Retail. DdD Retail er berettiget til at lade sine forpligtelser i henhold til aftalen udføre af underleverandører. Kunden erklærer sig ved indgåelsen af denne aftale således indforstået med, at forpligtelser og rettigheder i henhold til aftalen af DdD Retail kan overdrages til en anden servicevirksomhed, som er kvalificeret til at overholde kontraktens forpligtelser.

Ydelserne udføres, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid som er mandag til fredag kl. 8.30 – 16.30, bortset fra helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag. Arbejde uden for normal arbejdstid (mandag – fredag kl. 8.30 – 16.30) er ikke inkluderet i abonnementet.

Support- og Serviceydelserne (SWOP) købes på abonnementsbasis. Pris for SWOP-abonnementet udgør DKK 249,00 ekskl. moms. pr. måned pr. kasse. DdD Retail forbeholder sig ret til at regulere abonnementsprisen årligt i takt med stigning i nettoprisindekset.

17.3 Beskrivelse af Support og Service
Abonnementet omfatter Support og Service for at holde hardware i forsvarlig driftsmæssig stand og indeholder:

 1. Ombytningsservice af hardware og reservedele. Ombytningsservicen omfatter følgende hardware:
  1. DdD POS PC,
  2. Touch Screen,
  3. Bonprinter,
  4. Stregkodescanner,
  5. Betalingsterminal, og
  6. Pengeskuffe.
 2. Telefonisk hotline (teknik), og
 3. Fragt

Omkostninger i forbindelse med anskaffelse af forbrugsstoffer såsom papir, prismærker, brændehoveder, tromler og toner betragtes ikke som hardware, og er derfor ikke omfattet af Support og Service abonnementet.

Den hardware og/eller reservedele kunden ønsker udskiftet meddeles DdD Retail, der herefter sender den pågældende hardware/reservedele til kunden. Kunden skal herefter selv sørge for udskiftning af hardware/reservedele med telefonisk assistance fra DdD Retails tekniske medarbejdere. Derudover skal det forventes, at DdD Retails medarbejdere skal lave kundespecifikke tilpasninger efter opstilling. Dette foretages via fjernkontrol.

Når den modtagne hardware og/eller reservedele er udskiftet hos kunden, returnerer kunden den defekte hardware og/eller reservedele til DdD Retail.

17.4 Omfang af DdD Retails forpligtelser
DdD Retail har udelukkende ansvar for hardware leveret af DdD Retail. Alt arbejde på hardware omfattet af denne aftale, må alene udføres af DdD Retails tekniske personale, eller under instruktion fra DdD Retails tekniske personale. I modsat fald er DdD Retail løst fra sine forpligtigelser, og DdD Retail er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

Support og Service abonnementet dækker ikke fejl eller skader, direkte eller indirekte opstået ved virusangreb, fejlbetjening, fejlagtig installation, opstilling eller tilslutning, ved brand eller ulykke, lynnedslag, spændingsvariationer, statisk elektricitet eller andre elektriske forstyrrelser, såsom defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettets elektriske installationer, samt fejl eller skader ved reparationer udført af andre end DdD Retail eller en af DdD Retail anvist eller godkendt reparatør. Support og Service abonnementet dækker ikke fejl og mangler forårsaget af eksternt software, der ikke er leveret af DdD Retail.

17.5 Kundens medvirken
Kunden er forpligtet til at stille de for opgavens løsning nødvendige oplysninger og andet materiale samt personale til rådighed for DdD Retail.

Kunden er på DdD Retails anfordring herom forpligtet til at opdatere hard- og/eller software, hvis dette efter DdD Retails opfattelse skønnes nødvendigt for, at DdD Retail kan opfylde sine forpligtelser. Udgifter hertil er DdD Retail uvedkommende.

Det er en forudsætning for levering af Support og Service, at der for DdD Retail er remote adgang til kundens it-system, som sætter DdD Retail i stand til elektronisk opkobling til kundens it-system. Udgifterne til eventuel installation af hardware og software til opfyldelse af denne forudsætning afholdes af kunden.

17.6 Leveringstidspunkt og forsinkelse
Ved kundens fejlmelding af hardware ombyttes hardware eller reservedele hertil, så kunden modtager hardware og/eller reservedele næste hverdag inden kl. 18.00.
Fejlmelding af hardware eller reservedele skal ske inden kl. 15.00 lokal tid, for at ny hardware eller reservedele kan leveres næste hverdag. Der tages forbehold for yderområder i Norge, Sverige og Finland, hvor levering kan tage længere tid end det ovenfor anførte.

Ethvert af DdD Retail meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for DdD Retail, med mindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller dele af denne.

17.7 Betalingsbetingelser
Med mindre der er indgået anden skriftlig aftale herom, betales abonnementsprisen månedsvis forud, og sidste rettidig betalingsdag er (otte) 8 dage efter pågældende måneds begyndelse. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med (halvanden procent) 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret DdD Retails konto i DdD Retails pengeinstitut.

17.8 Ikrafttræden og opsigelse
Er intet andet skriftligt aftalt, træder aftalen i kraft ved parternes underskrift. Aftalen løber for (et) 1 år ad gangen og fornyes automatisk den 1. januar hvert år. Ønsker en af parterne at opsige aftalen skal dette ske med et varsel på mindst (tre) 3 måneder forud for den 1. januar, idet aftalen da vil ophøre med virkning fra den 1. januar. Opsigelse fra kundens side kan dog ikke finde sted før tidligst efter 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.

Aftalen ophører uden opsigelse senest (tre) år efter ikrafttrædelsesdatoen.

18. FORCE MAJEURE

DdD Retail er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, vira eller andre omstændigheder, som DdD Retail ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er DdD Retail berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem DdD Retail og kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter DdD Retails valg afgøres med Byretten i København som rette værneting. Uanset ovenstående kan DdD Retail dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting.


  Chat with us x